Odměna

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jde o tzv. odměnu mimosmluvní.

Smluvní odměna

Nejčastěji je odměna za poskytnuté právní služby určována dohodou mezi advokátem a klientem, kdy jde o tzv. odměnu smluvní. Výše odměny je sjednávána v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Odměna může být sjednána jako:

Odměna hodinová – odměna je sjednávána jako cena za hodinu strávenou advokátem při výkonu právní služby. Standardní hodinová sazba je stanovena na částku 1.500,- Kč / hod. Výše bývá sazba sjednávána pouze v mimořádně náročných případech, např. pokud klient požaduje služby v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či s požadavkem poskytnutí právní služby mimo standardní pracovní dobu.

Odměna úkonová – odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.). Využívá se především v případech poskytnutí jednorázové právní služby.

Odměna paušální – odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Odměna advokáta za úschovu závisí na výši uschovávané částky:

0-500.000,-Kč 3.500,-Kč
přes 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč 4.500,-Kč
přes 1.000.000,-Kč až 5.000.000,- Kč 5.500,-Kč
přes 5.000.000,-Kč smluvní odměna

Odměna advokáta za ověření podpisu v sídle advokáta činí 40,- Kč za jeden podpis, ověření podpisu mimo sídlo advokáta činí 500,- Kč za jeden podpis + hotové výdaje.

Ke každému z uvedených způsobů odměny advokáta je účtována rovněž náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, nejčastěji pak na cestovní výdaje (v případě nutnosti účastnit se právního úkonu mimo území Brna), S klientem je možné se dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu).

Při sjednávání odměny je pro nás  vždy priritou individuální přístup ke klientovi, kdy jsme schopni se přizpůsobit aktuálním potřebám a požadavkům.

Mgr. Pavel Kuchynka, advokát, není plátcem DPH.