Služby

Jsme schopni poskytnou právní služby v širokém spektru právních odvětví a oborů, zejména v následujících:

Občanské právo

 • občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (nejrůznější druhy smluv, např. nájemní smlouva, smlouva kupní a smlouva o dílo, darovací smlouva, spotřebitelské smlouvy, smlouva o zápůjčce či smlouva úvěrová, příkazní smlouva, smlouva o přepravě, pojistná smlouva apod.)
 • dědické řízení a nároky z něj vzniklé
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (žaloby na zaplacení pohledávky)
 • poradenství ve věcech náhrady škody či újmy
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním i vykonávacím (exekučním) řízení
 • zastupování klientů před soudem v civilním řízení
 • poradenství a zastupování ve věcech sousedských sporů

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavírání, změn či skončení pracovního poměru ( pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • problematika mezda a platů vč. odstupného
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech

Rodinné právo

 • rozvod manželství včetně tzv. „smluveného“ rozvodu
 • manželské majetkové právo – společné jmění manželů (změna rozsahu, vypořádání)
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • vyživovací povinnosti (výživné dětí, výživné mezi manželi, výživné apod.)
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení, v řízeních o úpravě styku s dítětem o výživovací povinnosti atp.
 • poradenství ve věcech určování či popírání otcovství

Trestní právo

 • poskytováním právních porad včetně následného ověřování právního postavení klienta
 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před orgány činnými v trestním řízení vč. soudů všech stupňů
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvých v trestním řízení

Obchodní právo

 • obchodněprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (např. kupní smlouva, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky atd.)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů
 • náhrada škody v souvislosti s obchodněprávními vztahy
 • ochrana hospodářská soutěže
 • nekalá soutěž
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • zakládání a změny obchodních společností, zastupování na valných hromadách
 • zastupování klientů v řízeních u obchodního rejstříku

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnek ( vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • vymáhání plnění ze směnek

Insolvenční právo

 • podávání přihlášek pohledávek do konkurzního řízení
 • sepisování návrhů na prohlášení konkurzu na dlužníka
 • zastoupení ve věcech oddlužení

Správní právo vč. práva přestupkového

 • správní soudnictví – zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů
 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení, zejména přestupky v dopravě
 • katastr nemovitostí – vklady, zápisy a výmazy práv, zastupování v katastrálním řízení
 • stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona
 • problematika daní a poplatků
 • problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů
 • veřejné zakázky
 • trvalé či přechodné pobyty pro cizince
 • azylová problematika

Právo nemovitostí, stavebního řízení

 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnná smlouva apod.)
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo a spory s nimi související
 • kompletní právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
 • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení

 

Výše uvedený výpis je pouze demonstrativní, tedy příkladmý, rozsah právních služeb, které jsme schopni poskytnout. Pakliže Vaše problematika není výše uvedena, neváhejte a kontaktujte naši advokátní kancelář. Jsme si jisti, že jsme schopni poskytnout kvalifikované právní služby i Vám.